Retour- en teruggavebeleid

Bij levering van onze producten:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
  2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
  4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

  • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
  • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
  • In geval van retourneren zijn wij genoodzaakt om hiervoor een bedrag in rekening te brengen (voor verwerkingskosten, productiekosten en / of administratiekosten) van tenminste 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag. Mits alle producten compleet, heel, onbeschadigd en de platen nog in de schermfolie zitten. De transportkosten voor het ophalen van de producten zijn voor rekening van de klant. 

BELANGRIJK: uitsluiting herroepingsrecht

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is van toepassing op de producten op www.hiddinkbouwservice.nl die met specifieke onderdelen of specifieke wensen op maat worden gemaakt voor de consument. 
  2. Producten die door hiddinkbouwservice.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig aan specificaties van de consument (Hierbij horen dus de producten die wij als pakket aan u verkopen waarin producten zitten die wij op maat voor u klaarmaken)
  3. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

Adresgegevens

Mercatostraat 1a
Gelderland
7131 PW, Lichtenvoorde
Nederland